smrtak[m] has quit [Quit: Bridge terminating on SIGTERM]
jtojnar has quit [Quit: Bridge terminating on SIGTERM]
submoo[m]1 has quit [Quit: Bridge terminating on SIGTERM]
submoo[m] has joined #nixos-cs
smrtak[m] has joined #nixos-cs
jtojnar has joined #nixos-cs
srk has quit [Ping timeout: 240 seconds]
srk has joined #nixos-cs
<b42> srk: hmm to se rozbilo updatem na novou verzi nebo jsem to tam jenom zapomel pridat?
<srk> updatom na novou
srk has quit [Ping timeout: 240 seconds]
srk has joined #nixos-cs